Saltsjöbadens Golfklubb

Föredragningslista GKS årsmöte vårmötet 20230423

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Styrelsen syn på klubbens möjligheter och utmaningar.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Styrelsens förslag till stadgeändringar

13. Val av; -Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år, -övriga ledamöter i styrelsen så att halva antalet är valda för en tid av 2 år, -två ledamöter i valberedningen.

14. Beslut om antalet ordinarie revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade eller godkända) för en tid av 1 år. (Vid val av revisor får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta).

15. Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.

16. Övriga frågor

Föredragningslista GKS årsmöte vårmötet 2023-04-23.docx | (pdf) | 29,2 KB