Kallelse till GKS årsmöte, höstmötet 2022

Kallelse till GKS årsmöte, höstmötet 2022

GKS kallar härmed till årsmöte onsdagen den 30/11 klockan 19:00 i klubbhuset

Enligt GKS stadgar ska kallelse, med förslag till föredragningslista, till höst- respektive vårmöte tillsändas medlemmarna via e-post.

 

Förslag till föredragningslista för mötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet.
 6. Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår, samt redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag.
 7. Föredragning av i rätt tid inkomna resultatpåverkande motioner
 8. Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsplan, drifts-, investerings-och finansieringsbudget för klubben, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens driftbolag för det kommande året.
 9. Beslut avseende motioner enligt p.7 och styrelsens förslag enligt p.8.
 10. Fastställande av ”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”.
 11. Behandling av övriga förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna övriga motioner.
 12. Övriga frågor.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Pro´s Prize 2023-10-09
Kiosken Stängd 2023-10-09
Information om Restaurangen 2023-10-09
Avslutning damkommittén 2023-10-08
Vinnarna i S:t Raphael 2023-10-02