Höstmöte 28/11

Enligt GKS stadgar ska kallelse och förslag till föredragningslista till årsmöten skickas till medlemmarna via e-post och anslås på klubbens hemsida senast tre veckor före mötet.

Torsdagen den 28 november klockan 19:00 hålls GKS höstmöte i klubbhuset.

Här följer förslag på föredragningslista för höstmötet:

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår.
 7. Redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag.
 8. Föredragning av resultatpåverkande motioner.
 9. Föredragning av styrelsens förslag för det kommande året till verksamhetsplan, drifts-, investerings-och finansieringsbudget för klubben, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens driftbolag.
 10. Beslut avseende motioner enligt p.8 och styrelsens förslag enligt p.9.
 11. Fastställande av ”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”.
 12. Behandling av övriga förslag från styrelsen och övriga motioner.
 13. Information  skidprojektet.
 14. Öriga frågor

Punkterna 1 – 12 är punkter som enligt stadgarna alltid skall tas upp på ett ordinarie årsmöte (§15 och §21).

Punkt 13 är en informationspunkt avseende skidprojektet.

Punkt 14 är en punkt för övriga frågor, dvs ingen beslutspunkt.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vinterträning 2019-11-07
Kallelse Höstmöte 28/11 2019-11-06
Ny värdshandicap 2020 2019-11-05
Nya öppettider 2019-10-25
Valberedningen 2019-10-14