Höstmöte

GKS Höstmöte 2018

Torsdagen den 29 november klockan 19:00 hålls GKS höstmöte i klubbhuset.

Här följer förslag på föredragningslista för höstmötet:

Föredragningslista

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår.
 7. Redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag.
 8. Föredragning av resultatpåverkande motioner.
 9. Föredragning av styrelsens förslag för det kommande året till verksamhetsplan, drifts-, investerings-och finansieringsbudget för klubben, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens driftbolag.
 10. Beslut avseende motioner enligt p.8 och styrelsens förslag enligt p.9.
 11. Fastställande av ”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”.
 12. Behandling av övriga förslag från styrelsen och övriga motioner.
 13. Information om skidprojektet.
 14. Övriga frågor.

Handlingar till mötet:

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstmöte 2018-11-22
18 hålsbanan stänger 2018-10-28
Golfresan on Tour Resultat 2018-10-01
Vinnare Kategori KM 2018-09-24
Bli medlem i Saltsjöbadens GK 2018-09-18