GKS Årsmöte - vårmötet

GKS årsmöte är nu avslutat.

För första gången höll GKS ett digitalt årsmöte där medlemmarna i förväg gavs möjlighet att ställa frågor på årsmöteshandlingarna. Inga frågor hade dock inkommit då mötet övergick till en digital röstning som följde föredragningslistan för mötet.

När röstningsperioden avslutats samlades ordförande och sekreterare för mötet tillsammans med valda rösträknare och justerare för rösträkning och upprättande av protokoll.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokoll från årsmöte i Saltsjöbadens Golfklubb ideell förening 

Röstningen genomfördes digitalt mellan den 23 och 29 april. Årsmötet hölls onsdagen den 29 april 2020 då klubbchef, ordförande, sekreterare och justerare träffades i klubbhuset på Saltsjöbadens golfklubb för att gå igenom och sammanräkna  medlemmarnas svar.  

1)      Förteckning över medlemmar som deltog i det digitala årsmötet och röstningssammanställning är bilagt till protokollet såsom bilaga 1.

2)      Utifrån den digitala röstningen konstateras att mötet blivit behörigt sammankallat i enlighet med stadgarna.

3)      Föredragningslistan godkändes.  

4)      Till ordförande för stämman valdes Richard Roth och till sekreterare för mötet valdes Carina Smith.

5)      Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll och vara rösträknare valdes Camilla Hydén och Nils Lindeblad.   

6)      Information om det senaste verksamhetsåret samt resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret är bilagt till protokollet såsom bilaga 2.

7)      Information om revisorernas yttrande avseende att
- fastställa resultat- och balansräkningen
- disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att
- tillstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
är bilagt till protokollet såsom bilaga 3.

8)      Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att
- fastställa resultat- och balansräkning,
- behandla årets förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att
- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9)      Årsmötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.

10)  Tre motioner har inkommit till årsmötet, vilka är bilagda till protokollet såsom bilaga 4. Årsmötet beslutade, om samtliga motioner, i enlighet med styrelsens förslag   

11)  Valberedningens förslag till styrelse i GKS 2020 och valberedning 2020 är bilagt till protokollet såsom bilaga 5. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12)   Årsmötet valde, i enlighet med valberedningens förslag, auktoriserad revisor Martin Nääs till ordinarie revisor och auktoriserad revisor Johan Rönnkvist till revisorssuppleant.

13)  Årsmötet valde Fredrik Skagerberg till Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.   

14)  Årsmötet valde Erik Kusoffsky till Föreningens representant till styrelsen i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB med uppdragsspecifikation. Lars Berglund valdes till att vara Föreningens medlemsrevisor i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB.

15)  Övriga frågor
- Information om Footgolf är bilagt till protokollet såsom bilaga 6
- Information om Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB är bilagt till protokollet såsom bilaga 7.

I det digitala årsmötet deltog 68 medlemmar.    

Saltsjöbaden den 29 april 2020
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nedan finns föredragningslistan för mötet, röstningsutfallet och undertecknat protokoll.

 

Kommentarer

Fler artiklar