GKS Årsmöte - vårmötet

GKS årsmöte - vårmötet flyttas till den 23 april!

Under rådande omständigheter har styrelsen för GKS beslutat att följa RFs och SGFs rekommendationer för mindre sammankomster för att minska risken för smittspridning och exponeringen mot riskgrupper.

GKS Vårmöte skjuts därför upp och hålls torsdagen den 23 april klockan 19:00 i klubbhuset.

Här är förslag till föredragningslista för årsmötet.

1.     Fastställande av röstlängd för mötet. 

2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.     Fastställande av föredragningslista.

4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.     Styrelsens redogörelse för det senaste verksamhetsåret, samt presentation av resultat- och balansräkningen i Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret.

7.     Revisorernas yttrande om att

        - fastställa resultat- och balansräkningen,
        - disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att
        - till- eller avstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret                                              

8.     Fastställande av

        - resultat- och balansräkningen samt
        - disposition av balanserade vinstmedel alt. behandlingen av ansamlad förlust i enlighet med förslaget i balansräkningen

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.

10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.  Val av;

       - Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
       - halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
       - suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,
       - en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år.

12.  Beslut om antalet ordinarie revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade) för en tid av 1 år.

           (Vid val av revisor får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta).

13.  Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.

14.  Val av Föreningens representant till styrelsen i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB med uppdragsspecifikation.

15.  Övriga frågor

       - Information Footgolf
       - Information Skidbolaget

Välkomna

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vårens kurser 2020-04-09
Nu öppnar vi snart! 2020-04-01
GKS Årsmöte - vårmötet 2020-03-03
Ny världshandicap 2020 2020-02-08
Vinterträning 2019-11-07