GKS Årsmöte- vårmöte 2022-04-03

 

 

 

 

 

Kallelse till GKS årsmöte,

vårmöte 2022-04-03 kl 15:00 i klubbhuset,

med årsmöteshandlingar

 

GKS Årsmöte – vårmötet 2022-04-03 Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens redogörelse för det senaste verksamhetsåret, samt presentation av resultatoch balansräkningen i Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas yttrande om att - fastställa resultat- och balansräkningen samt - disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

8. Fastställande av - resultat- och balansräkningen samt - disposition av balanserade vinstmedel alt. behandling av ansamlad förlust i enlighet med förslaget i balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.

10.Behandling av styrelsens föreslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.Val av: - Golfklubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år; - halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; - suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; - en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år; - Golfklubbens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.

12.Beslut om antalet ordinarier revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade) för en tid av 1 år. (Vid val av revisor får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta.)

13.Övriga frågor.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
RÖNISCH LADIES Invitational 2022 2022-05-23
Kockrocken Cafébistro 2022-05-22
DEMODAG 2022-05-14
Information från ALEX 13/5 2022-05-13
9-hålaren 2022-05-13