GKS Årsmöte 2021 - höstmötet

GKS årsmöte 2021 - höstmötet hålls söndagen den 28 november klockan 15:00 i GKS klubbhus. 

Nedan finns information om hur anmälan, närvaroregistrering och röstning går till.

Förslag til föredragningslista för mötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår, samt redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag.
 7. Föredragning av i rätt tid inkomna resultatpåverkande motioner
 8. Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsplan, drifts-, investerings- och finansieringsbudget för klubben, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens Driftbolag för det kommande året.
 9. Beslut avseende motioner enligt p.7 och styrelsens förslag enligt p.8.
 10. Fastställande av ”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”.
 11. Behandling av övriga förslag från styrelsens och i rätt tid inkomna övriga motioner.
 12. Övriga frågor.

I år bjuder vi också in till en Q&A onsdagen den 24 november klockan 18:00, för er som vill veta lite mer om klubbens verksamhet och svarar på frågor som ni skickar in i förväg till styrelse@saltsjobadengk.se.

Enligt GKS stadgar ska förslag till kommande årets verksamhetsplan, drifts-, investerings- och finansieringsbudget, medlemskategorier och antal medlemmar, antal spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till golfklubbens driftbolag (Driftbolaget) samt, i förekommande fall, inkomna motioner med styrelsens yttrande., finnas tillgängliga senast en vecka före mötet.

Årsmöteshandlingar:

Anmälan till GKS årsmöte 2021 - höstmötet

GKS Årsmöte 2021 höstmötet genomförs både fysiskt och digitalt via Zoom.

För att delta på mötet, oavsett om du deltar fysiskt eller digitalt, anmäler du dig via länken nedan.

Anmälan är öppen fram till den 26/11 klockan 12:00.

Vid anmälan finns sedan tydliga instruktioner hur närvaroregistering och röstning går till. 

För att anmäla dig till GKS digitala årsmöte, KLICKA HÄR

För att läsa mer om hur röstning och digitalt deltagande på mötet går till, KLICKA HÄR

Kommentarer