GKS Årsmöte - Höstmötet

Enligt GKS stadgar ska årsmöteshandlingar finnas tillgängliga en vecka före mötet. Handlingarna hittar ni nedan.

Härmed kallar GKS till årsmöte söndagen den 29 november klockan 16:00.

Mötet kommer att genomföras digitalt. Länk till registrering för deltagande och instruktioner skickas via nyhetsbrev.

Här följer förslag på föredragningslista för höstmötet:

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår.
 7. Redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag.
 8. Föredragning av resultatpåverkande motioner.
 9. Föredragning av styrelsens förslag för det kommande året till verksamhetsplan, drifts-, investerings-och finansieringsbudget för klubben, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens driftbolag.
 10. Beslut avseende motioner enligt p.8 och styrelsens förslag enligt p.9.
 11. Fastställande av ”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb”.
 12. Behandling av övriga förslag från styrelsen och övriga motioner.
 13. Övriga frågor

Punkterna 1 – 12 är punkter som enligt stadgarna alltid skall tas upp på ett ordinarie årsmöte (§15 och §21).

Punkt 13 är en punkt för övriga frågor, dvs ingen beslutspunkt.

Kommentarer

Fler artiklar