GKS Årsmöte 2021 - vårmötet

Enligt GKS stadgar ska kallelse och förslag till föredragningslista till årsmöten skickas till medlemmarna via e-post och anslås på klubbens hemsida senast tre veckor före mötet.

Härmed kallar GKS till årsmöte söndagen den 28 mars klockan 16:00. Mötet kommer att genomföras digitalt och information om tillvägagångssätt meddelas i god tid före mötet.  

Förslag til föredragningslista för mötet:

 

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.    Fastställande av föredragningslista.

4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.    Styrelsen syn på klubbens möjligheter och utmaningar.

7.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

9.    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av;

             -Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år,

             -halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,

             -suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,

             -en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år.

13.  Beslut om antalet ordinarie revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade eller godkända) för en tid av 1 år.

           (Vid val av revisor får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta).

14.  Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.

15.  Styrelsens förslag till stadgeändringar.

16.  Övriga frågor

Kommentarer

Fler artiklar