GKS Årsmöte 2021 - vårmötet

GKS årsmöte - vårmötet genomförs digitalt söndagen den 28 mars klockan 16:00. 

I nästa stycke finns information om hur anmälan, närvaroregistrering och röstning går till.

Förslag til föredragningslista för mötet:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.    Fastställande av föredragningslista.

4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.    Styrelsen syn på klubbens möjligheter och utmaningar.

7.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

       b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 

8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

9.    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av;

             -Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år,

             -halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,

             -suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,

             -en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år.

13.  Beslut om antalet ordinarie revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade eller godkända) för en tid av 1 år.

           (Vid val av revisor får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta).

14.  Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.

15.  Styrelsens förslag till stadgeändringar.

16.  Övriga frågor

Enligt GKS stadgar ska årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande i förekommande fall, finnas tillgängliga senast en vecka före mötet. Inga motioner har inkommit till mötet.

Årsmöteshandlingar:

Anmälan till GKS digitala årsmöte

GKS Årsmöe 2021 vårmötet genomförs digitalt via Zoom. För att delta på mötet anmäler du dig via länken nedan.

Anmälan är öppen fram till den 25/3 klockan 23:59.

Vid anmälan och i bokningsbekräftelsen finns sedan tydliga instruktioner hur närvaroregistering och röstning går till. 

För att anmäla dig till GKS digitala årsmöte, KLICKA HÄR

Kommentarer