GKS stadgar

Här hittar ni GKS stadgar som fastställdes av vårmötet 2021-03-28.

Saltsjöbadens Golfklubbs årsmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång. Vårmöte hålls före april månads utgång.

På Årmöte-höstmötet avhandlas

 • Presentation av resultat- och likviditetsprognos för innevarande räkenskapsår.
 • Redovisning av klubbens ekonomiska förutsättningar i sammandrag.
 • Föredragning av styrelsens förslag för det kommande året till verksamhetsplan, drifts-, investerings-och finansieringsbudget för klubben, medlemskategorier, antalet medlemmar, antalet spelrätter, medlemsavgifter och andra avgifter till klubben samt spelavgifter till klubbens driftbolag.

samt motioner inom ovanstående ämnen.

och på Årmöte-vårmötet avhandlas

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 • Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      Val av;            

 • -halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,            
 • -en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år.
 • -suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,
 • -Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år,
 • Beslut om antalet ordinarie revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade eller godkända) för en tid av 1 år.
 • Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.

samt motioner inom ovanstående ämnen.

För ändring av klubbens stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om inte annat meddelas i kallelse träder av årsmötet beslutade stadgeändringar i kraft omedelbart.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för golfklubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.