Vad är gjort?

Klubben har sedan våren 2002 en aktivt arbetande miljökommittee, som löpande identifierar, mäter, följer upp, reviderar och åtgärdar insatser för att nå de mål och genomföra de arbetsinsatser som definierats. Miljöplanen är därmed det viktigaste dokumentet som miljökommitteen arbetar med, och uppdatering av planen sker en gång per år. Miljöplanen finns tillgänglig för alla GKSs medlemmar och andra intresserade på GKSs hemsida, under miljökommitteen.

Klubbens miljökommittee deltar aktivt i Svenska Golfförbundets miljöarbete och möten. Detta för att dela med sig av egna erfarenheter, men också för att få tidig tillgång till andras goda exempel och idéer.

I mars 2003 presenterade klubben en rapport för kommunen och länsstyrelsen 'Lundsjön-Dammsjön. Saltsjöbadens Golfklubbs uttag av vatten från Lundsjön-Dammsjön och eventuell påverkan på sjöns vattenstånd'.

Klubben antog våren 2004 vårt förslag till miljöplan. En viktig del och ständigt återkommande arbetsuppgift är att förankra miljöplanen internt hos klubbens medlemmar, personal och ledning. Det är ett långtidsarbete som kontinuerligt får genomföras med föredrag, broschyrer, artiklar i UppTitten, information på hemsidan samt klubbens anslagstavla, etc. Med bred förankring och utbildning får planen nödvändig tyngd och acceptans.

Vid ett par olika tillfällen under 2000-talet har GKS initierat inventering av delar av flora och fauna inom golfanläggningens ytor. Under maj-juni 2004 genomförde en skolklass på Saltsjöbadens Samskola en fågelinventering, under överinseende av deras lärare i naturvetenskap (som tillika är ornitolog).

Under 2009 och 2010 genomförde GKS en professionell inventering av floraförekomsten inom golfanläggningen. De omfattande resultaten av florainventeringarna är dokumenterade och införda på Artdatabasen (www.artdata.slu.se). Genomföraren av florainventeringarna heter Anders Svensson och båda inventeringarna finns i att skriva rapporter. Den senaste heter ”Saltsjöbadens golfbanas högre växter. Kompletterande inventering 2010”. Sammanlagt 413 växtarter och 35 fågelarter observerades.

Några växter av speciellt intresse noterades. Två orkideer är exempel på fridlysta arter. Äppelros påträffades på fem ställen. Den är en sydlig art som har nordgräns bara lite längre norrut. Kanelros är å andra sidan en nordlig art som också förekom i snår kring banan. Den finns även längre söderut i landet men huvudutbredningen är nordlig. Svedjenäva är en art på den svenska rödlistan. Den uppträder tillfälligt, särskilt i brandområden, men växte nu i en anlagd rabatt intill klubbhuset.

De fågelarter som påträffades är rätt vanliga med hänsyn till tiden på året och miljöerna kring banan. Bland dem går det ändå att välja ut några som speciella i något avseende. Silltrut, som uppehöll sig på gräsytorna under den tidiga morgonen, minst 6 trutar, är en art på den svenska rödlistan. En rörhöna sågs i Lundsjön, ett ganska oväntat fynd. Från skogsbrynet spelade en skogsduva, en art som utnyttjar hackspettshål som bohål. Uppenbarligen förekommer boträd i grannskapet.

För kommunens räkning inventerade GKSs miljökommittee under 2011 de ekar inom golfbaneområdet som har en stamdiameter större än 80 cm.

På faunasidan är det fåglar som inventerats (www.svalan.artdata.slu.se/birds). Dessutom genomför GKS, med lokal ornitologisk kompetens, löpande och årliga inventeringar, som bokförs i egna artlistor. Inför häckningssäsongen 2009 (i april) sattes 20 fågelholkar för småfåglarna upp, och dessa holkar kompletterades med ytterligare16 fågelholkar (”skräddarsydda” för specifika fågelarter) i april 2010.

GKS har ambitionen att också inventera annan flora och fauna inom golfområdet, och takten för dessa inventeringar kommer att ske beroende på tillgång till lämplig expertis. Exempel på kommande inventeringar är fjärilar och vattenlevande organismer (i dammarna).