Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb

Spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som är eller önskar bli medlem i klubben. Spelrätt behöver, för aktivt medlemskap med krav på innehav, ej förvärvas förrän det år medlem fyller 37 år, men kan förvärvas tidigare. Innehav av spelrätt vidimeras genom ett spelrättsbevis som utges av klubben.

Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter för aktuell medlemskategori. Undantaget är om innehavaren senast den 31 december året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrätten till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 10 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

- driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
- skriftligen häva spelrättens giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättens värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrätter. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättens giltighet hävs.

Innehavare av spelrätt får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrätten till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlems-, spel-, och hyresavgifter till klubben. Ägare av spelrätt måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben (undantaget uthyrning av extra spelrätt).

Den till vilken upplåtelse sker
- skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrätt i Saltsjöbadens GK” - som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.
- får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrätt ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrätt i Saltsjöbadens GK”. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrätten att densamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad.

Spelrätten får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 december respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år.

I samband med konverteringen erhöll vissa medlemmar en extra spelrätt. Denna spelrätt medför inget krav på avgift förrän den dag den överlåts till ny eller befintlig seniormedlem från 37 år och uppåt.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrätt finns på klubbens hemsida.

Antalet spelrätter som får utges är maximerat till ett av årsmöte fastställt antal.

”Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Saltsjöbadens Golfklubb” fastställs årligen av årsmötet.