Nyhetsbrev 2020-03-12
Coronavirus (COVID-19)
Klubben följer noga informationen från myndigheter med anledning av Coronaviruset (COVID-19) för att säkerställa klubbens verksamhet för medlemmar, gäster och personal.

Vi ber Er som nu besöker klubben att iaktta extra försiktighet genom en utökad handhygien och genom att inte skaka hand med varandra även om detta är en uppskattad artighetsgest. 

Om någon medlem oturligt nog har symtom av Coronaviruset och har besökt klubben inom 14 dagar, ber vi dig kontakta klubbchefen på klubbchef@saltsjobadengk.se. Allt för att vi ska kunna hjälpa till med att minska eventuell smittspridning

Årsmötet planeras att genomföras som planerat den 26 mars klockan 19.00. Skulle det uppstå ändringar meddelas detta.

Kansliet har öppet som vanligt.

Vi håller er uppdaterade om det skulle uppstå någon ändring. 

Kallelse till GKS årmöte, vårmötet 2020
GKS Vårmöte hålls torsdagen den 26 mars klockan 19:00 i klubbhuset.

Här är förslag till föredragningslista för årsmötet.

1.     Fastställande av röstlängd för mötet. 

2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.     Fastställande av föredragningslista.

4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.     Styrelsens redogörelse för det senaste verksamhetsåret, samt presentation av resultat- och balansräkningen i Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret.

7.     Revisorernas yttrande om att

        - fastställa resultat- och balansräkningen,
        - disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att
        - till- eller avstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret                                              

8.     Fastställande av

        - resultat- och balansräkningen samt
        - disposition av balanserade vinstmedel alt. behandlingen av ansamlad förlust i enlighet med förslaget i balansräkningen

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.

10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.  Val av;

       - Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
       - halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
       - suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,
       - en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år.

12.  Beslut om antalet ordinarie revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade) för en tid av 1 år.

           (Vid val av revisor får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta).

13.  Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.

14.  Val av Föreningens representant till styrelsen i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB med uppdragsspecifikation.

15.  Övriga frågor

       - Information Footgolf
       - Information Skidbolaget

Välkomna

Föredragningslista GKS vårmöte 2020 | (pdf) | 237,5 KB
I januari 2020 lanserades den nya världshandicapsystemet - Sverige öppnar sin version av systemet i mars. Idén till det nya handicapsystemet kläcktes i ett tält på Royal St. George’s Golf Club i Sandwich i samband med The Open Championship 2011. Men vad hände egentligen sen?  

Torsdagen den 26 mars klockan 18:00, i anslutning till GKS vårmöte får vi, i ett kort föredrag, höra Hans Malmström berätta om utvecklingen av World Handicap System och dela med sig av sina erfarenheter från en resa som innehållit både genvägar och omvägar.

Hans Malmström är ordförande i R&A:s handicapkommitté, tillika ordförande i styrelsen för World Handicap System. 2018–2019 var han ordförande WHS Handicap Operations Committee med ansvar för utvecklingen av världshandicapssystemet. Han har dessförinnan varit ordförande i EGA Handicapping and Course Rating Committee och var ledamot i styrelsen för europeiska golfförbundet 2012–2015. Hans är 40 år och bor i Göteborg med sin fru och två barn. Till vardags är han docent i språkvetenskap på Chalmers tekniska högskola.  

 

Missa inte erbjudanden från GKS partners till dig som medlem. Alla medlemsförmåner hittar du på hemsidan,klicka här.