Nyhetsbrev 2020-03-03
Bäste medlem,

Vi har haft problem med vår mailserver vid utskick av nyhetsbrev. För att säkerställa att alla medlemmar får kallelsen till årsmötet i tid gör vi därför flera utskick.

Detta innebär att flera av er fått nyhetsbrevet ett flertal gånger och vi ber ha överseende med det.

Kallelse till GKS årmöte, vårmötet 2020
GKS kallar härmed till årsmöte torsdagen den 26/3 klockan 19:00 i klubbhuset.

Enligt GKS stadgar ska kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post. 

Förslag till föredragningslista för mötet.

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.     Fastställande av föredragningslista.

4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6.     Styrelsens redogörelse för det senaste verksamhetsåret, samt presentation av resultat- och balansräkningen i Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret.

7.     Revisorernas yttrande om att

        - fastställa resultat- och balansräkningen,
        - disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.                                                

8.     Fastställande av

        - resultat- och balansräkningen samt
        - disposition av balanserade vinstmedel alt. behandlingen av ansamlad förlust i enlighet med förslaget i balansräkningen

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.

10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.  Val av;

       - Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
       - halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
       - suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,
       - en ledamot i valberedningen för en tid av 3 år.

12.  Beslut om antalet ordinarie revisorer samt val av en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter (auktoriserade) för en tid av 1 år.

           (Vid val av revisor får inte styrelsens ledamöter eller suppleanter delta).

13.  Val av Föreningens representant till bolagsstämman i Driftbolaget med uppdragsspecifikation.

14.  Val av Föreningens representant till styrelsen i Saltsjöbadens Skid- och Friluftscentrum AB med uppdragsspecifikation.

15.  Övriga frågor

       - Information Footgolf
       - Information Skidbolaget

Välkomna

Föredragningslista GKS vårmöte 2020 | (pdf) | 224,9 KB